Klauzula informacyjna Praca

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo AMS Sp. z o .o. Jagodnik 17C 58-100 Świdnica.
 2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych pod w/w adresem lub poprzez e-mail: ams@ams-at.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
 4. Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 Kodeksu pracy) oraz na podstawie Art. 6, ust 1, lit b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 5. Inne przekazane przez Państwo dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Państwo zgody.
 6. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę.
 7. Udzielone przez Państwo zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.
 8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 9. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 24 miesiące.
 10. Mają Państwo prawo do:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • do usunięcia danych osobowych;
  • do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 11. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

KLAUZULA ZGODY: Wyrażam zgodę/* Nie wyrażam zgody/* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedsiębiorstwo AMS Sp. z o .o z siedzibą w Jagodnik 17C 58-100 Świdnica.
Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przez mnie w CV większego zakresu danych osobowych danych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzania tych danych w celach rekrutacji.

Ta strona używa ciasteczek

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej strony. Pomóż nam zapewnić bezpieczeństwo naszej witryny i spersonalizowane doświadczenia, akceptując pliki cookie.